Droochsloot
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Verzoeken om wijzigingen worden in overweging genomen en zo nodig gehonoreerd.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitspraken van andere onderzoekers en aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit de betreffende uitingen en hun context.

Wij garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst van derden, genoemd op deze site, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van hacking.


Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Door ons als auteurs verstrekte en uitgewerkte gegevens op deze website mogen worden overgenomen onder vermelding van de geraadpleegde webpagina en de datum van raadpleging. Tegen plagiaat en andere vormen van schending van ons auteursrecht zal zo nodig een gerechtelijke procedure worden ingesteld.

Op de inhoud van deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.


© 2010- C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 2010; laatst bewerkt 20 oktober 2023.